Mnohokrát nám bola položená otázka „Ty si aký právnik“ „Aká je Tvoja špecializácia“ Advokát je právnik, ktorý má byť vzdelaný vo všetkých oblastiach práva. Aj titul JUDr, znamená doktor oboch práv, čiže práva verejného aj súkromného. Veríme, že Vám budeme môcť pomôcť uplatniť Vaše práva a právom chránené záujmy vo všetkých oblastiach.

 

Ako advokátska kancelária sme činní najmä v týchto oblastiach:

 

 • obchodné právo: právo obchodných spoločností, najmä zakladanie obchodných spoločností v zahraničí, zmena, zrušenie obchodných spoločností, prevody obchodného podielu, zmluvné právo, vymáhanie pohľadávok
 • pozemkové právo: Vlastníctvo pôdy na Slovensku prešlo veľmi zložitým historickým vývojom. Vďaka bohatým praktickým skúsenostiam našej kancelárie v tejto špecifickej oblasti sa nám podarilo vyriešiť zložité právne problémy týkajúce sa vlastníctva pôdy, či už vo veciach vydržania, dedenia alebo iného usporiadania vlastníctva.
 • odškodnenie: zabezpečenie náhrady škody za ujmy na zdraví v prípade pracovného úrazu alebo dopravnej nehody, všetky výdavky spojené s uplatnením týchto nárokov v našej advokátskej kancelárii budú uplatnené voči osobe poskytujúcej odškodnenie
 • občianske právo: ochrana spotrebiteľa, ochrana osobnosti, nakladanie s nehnuteľnosťami, dedenie, príprava zmlúv a žalôb, ochrana osobných údajov
 • cestovný ruch: ako jedna z mála advokátskych kancelárií máme bohaté skúsenosti práve v tejto oblasti, naše služby preto využíva aj jedna z najväčších cestovných kancelárií na Slovensku
 • rodinné právo a rozvody: vymáhanie výživného, vysporiadanie bezpodielového a podielového spoluvlastníctva, starostlivosť o maloletých
 • právo duševného vlastníctva: ochranné známky, patenty
 • pracovné právo
 • súdne riešenie sporov
 • mediácia: alternatívne riešenie sporov mimosúdnou cestou
 • trestné právo

 

"Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem."

"Poznať zákon neznamená poznať jeho slová, ale jeho zmysel."

(múdrosť z čias starovekého Ríma)

 

V duchu tejto rímskoprávnej zásady sa Vám budeme snažiť pomôcť aj v inej veľmi špecifickej oblasti ...možno však budeme potrebovať čas na detailnú analýzu slov príslušných právnych predpisov alebo vykonávacích noriem.

Advokát mnohokrát potrebuje pri svojej činnosti spolupracovať so súdymi znalcami, tlmočníkmi, notármi a pôsobiť v oblasti práva aj v zahraničí. Vďaka našej spolupráci so zahraničnými advokátskymi kanceláriami môžeme chrániť Vaše práva a záujmy aj za hranicami SR, najmä v Rusku, Maďarsku, Českej Republike, Rakúsku, Poľsku, Grécku, či Cypre. V našej advokátskej kancelárii hovoríme po Anglicky, Maďarsky, Grécky.