Advokátske právne predpisy nám nedovoľujú zverejniť v akomkoľvek médiu konkrétne sadzby cien za poskytovanie právnych služieb, preto Vám tieto informácie ochotne poskytneme na požiadanie.

Právna úprava odmeny advokáta za poskytnuté právne služby vychádza zo zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií a vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Odmenu za právne služby účtujeme v zásade podľa času a úsilia vynaloženého pri ich poskytovaní. O podrobnostiach Vás radi informujeme pri osobnom stretnutí.

Ak nie je dohodnuté inak v odmene nie sú zahrnuté výdavky na súdne a iné poplatky, poštovné a pod.